Användaravtal

1. Godkännande av Villkor samt Användarens garanti avseende F-skatt m.m.

Dessa allmänna användarvillkor (nedan ”Villkoren”) gäller för användning av webbtjänsten zendr.se, portal.excitus.se, portal.zendr.se (nedan "Webbtjänsten"). Webbtjänsten ägs och drivs av Zendr AB org. nr. 556977-4473 (hädanefter ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår”).

Syftet med Villkoren är att klargöra under vilka förutsättningar som Användaren kan erhålla tillträde till och få rätt att använda Webbtjänsten samt att tydliggöra ansvaret och övriga villkor för de godstransporter som bokas genom användning av Webbtjänsten.

Genom att klicka för rutan ”Jag accepterar användarvillkoren” bekräftar du, i egenskap av användare av tjänsten (nedan ”Användare”), att du har tagit del av användarvillkoren och accepterat dessa.

Zendr är inte en transportör eller speditör, eftersom Zendr inte hanterar transporter samt försändelserna fysiskt.

Vid bokning av en försändelse genom Zendr accepterar du både Zendr´s villkor samt tjänstevillkoren för din valda transportör/speditör.

Detta inkluderar men är ej begränsat till:

Förpackningskrav, dimensionskrav, klagomålsförfaranden, avgifter, serviceavgifter och försäkringskrav för skadade eller förlorade föremål.

I händelse av avvikelser eller inkonsekvens mellan Zendr´s och transportör/speditörens tjänstevillkor gällande frakt, gäller transportör/speditörens tjänstevillkor.

I händelse av avvikelser eller inkonsekvens mellan Zendr´s och transportör/speditörens tjänstevillkor gällande bokning, skall Zendr´s villkor ha företräde.


Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra i Villkoren genom att publicera ändringar online utan att först meddela Användaren. Användaren är ansvarig för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar. Fortsätter Användaren att använda Webbtjänsten efter publiceringar av ändringar, innebär det att Användaren accepterar de ändrade Villkoren.

Användaren garanterar att Användaren är ett företag som innehar giltig F-skattsedel. Användarkontot är personligt, vilket innebär att Användaren inte får dela med sig av – eller låta någon annan använda – Användarens användarnamn eller lösenord. Följer Användaren inte Villkoren kan dennes användarkonto avslutas med omedelbar verkan. Om användarkontot avslutas kan det komma att raderas i sin helhet från Vår webbplats med tillhörande databaser.

 

2. Allmänt om tjänsten

Vi arbetar med att integrera, automatisera, optimera och förenkla boknings- och hanteringsprocessen vid transport av gods från företag till andra företag eller privatpersoner. Genom Webbtjänsten kan Användaren förenkla transport relaterade funktioner och beräkna pris, jämföra ledtid och miljöpåverkan för samt boka godstransporter – såväl inrikestransporter som transporter till eller från Sverige – genom att i Webbtjänstens sökmotor ange information avseende den önskade transporten, såsom transportsträcka, avsändare och mottagare samt godsets vikt, volym och mått m.m.

Vi anlitar ett flertal transportörer/speditörer för genomförandet av de transporter som bokas genom användning av Webbtjänsten. Vilken transportör/speditörsom används i det enskilda fallet bestäms utifrån av Användaren angiven information avseende transporten samt pris, service och tillgänglighet i samband med att bokning genomförs.


3. Definitioner


”Användare” avser det företag som bokar Transporttjänst via Webbtjänsten i enlighet med vad som anges i punkt 1 ovan.
”Avsändare” är det företag som ansvarar för godset till dess att det avlämnas till den Speditör som ska genomföra transporten av godset.
”Gällande Regelverk” avser vid var tid gällande lagar, förordningar, regler och internationella transporträttsliga konventioner (såsom Montreal- eller i tillämpliga fall Warszawakonventionen, CMR-konventionen, Haag-Visby-reglerna eller nationell lagstiftning som innebär tillämpning av sådan konvention eller annan transportsrättslig konvention) som är tillämpliga på Transporttjänsterna.

”Mottagare” avser det företag eller den privatperson som ska ta emot godset.

”NSAB” avser Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser 2015.

”Speditör” avser den eller de speditörer som anlitas för utförande av Transporttjänsterna, vilken/vilka som huvudregel meddelas Användaren i samband med bekräftelse av bokning och vid erhållande av transportdokumenten.

”Speditörens Gällande Villkor” avser de allmänna och särskilda villkor som vid var tid tillämpas avseende Transporttjänsten av den Speditör som anlitats i det enskilda fallet, i enlighet med vad som beskrivs i punkt 4 nedan.

”Sändning” avser gods som (i) är upptaget på en fraktsedel/transportinstruktion, (ii) är lastat på en fordonsenhet och (iii)vid ett tillfälle ska transporteras från en Avsändare på viss ort till en Mottagare på annan ort. En order kan innehålla flera separata bokningar och därmed även flera Sändningar.

”Transporttjänster” avser de transporttjänster (och i förekommande fall därmed sammanhörande övriga tjänster som anges i 3 § NSAB) som från tid till annan bokas av Användaren via Webbtjänsten och i enlighet med dessa Villkor, eller annars utförs för Användarens räkning, däribland transport av:

- post paket till privatperson

- post paket till företag
- paket till företag
- styckegods till företag
- partigods till företag
- hel- eller halvpall till företag
- paket till utlämningsställe
- paket med hemleverans
- stycke med hemleverans
- parti med hemleverans
- hel- eller halvpall med hemleverans
- import flyg
- import väg
- export flyg
- export väg

- import fartyg

- export fartyg
- bud

”Vi”, ”Oss” eller ”Vår” definieras i punkt 1 ovan.

”Villkoren” definieras i punkt 1 ovan.


4. Tillämpliga villkor m.m.


Den Speditör som anlitats för utförande av Transporttjänsterna, som Användaren bokar genom Webbtjänsten ansvarar i enlighet med Speditörens Gällande Villkor. Användaren ansvarar för att denne har tagit del av Speditörens Gällande Villkor, vilka finns att ta del av på följande länkar:

DHL - www.dhl.se
Bring - www.bring.se
DSV - www.dsv.se
UPS – www.ups.se

Fedex– www.fedex.se
Asendia – www.asendia.se
Jetpak – www.jetpak.se

Postnord – www.postnord.se

Freja – www.freja.com

Schenker – www.schenker.se


I tillägg till Villkoren gäller för Transporttjänsterna således de krav på Användaren, Mottagaren och Avsändaren respektive de villkor som finns för Transporttjänsternas utförande (inklusive eventuella ansvarsbegränsningar och rättigheter som tillkommer Speditören) som anges Speditörens Gällande Villkor.

NSAB gäller i tillägg till dessa Villkor och Speditörens Gällande Villkor, i de delar som inte uttryckligen regleras på annat sätt enligt dessa Villkor eller Speditörens Gällande Villkor. Dessa Villkor är inte avsedda att begränsa Användarens, Avsändarens eller Mottagarens skyldigheter eller Våra rättigheter enligt NSAB eller enligt Gällande Regelverk. Användaren ansvarar för att läsa NSAB villkor som ni hittar här https://www.transportforetagen.se/contentassets/cb4164bd829e4af4bc863ed75727243e/nsab-final-swe_20160101.pdf?ts=8d7937a87cf0880

Användaren ansvarar för att annan som medverkar för Användarens räkning, inklusive Avsändare och Mottagare, fullgör de förpliktelser och åtaganden som anges i dessa Villkor, Speditörens Gällande Villkor (inklusive sådana som åvilar uppdragsgivare gentemot Speditör) och Gällande Regelverk. De rättigheter och ansvarsbegränsningar som där gäller för Speditör enligt Speditörens Gällande Villkor ska även kunna göras gällande av oss gentemot Användaren och sådana som medverkar för Användarens räkning enligt ovan.


5. Ogiltigt gods


Det är förbjudet att transportera s.k. ogiltigt gods genom Våra tjänster. Vi friskriver Oss från allt ansvar avseende ogiltigt gods. Med ogiltigt gods menas gods som innehåller något av det som listas nedan, eller annars sådant gods som enligt Speditörens Gällande Villkor är ogiltigt gods eller som annars kräver särskilt avtal hos Speditören:
- levande eller döda djur och insekter
- personliga tillhörigheter
- mänskliga kvarlevor inklusive aska
- levande växter
- avfall- brandfarlig eller explosiv vara eller annars gods som riskerar att ha skadlig inverkan på egendom, människor eller miljö eller annars gods som utgör farligt gods enligt IATA-DGR/ADR/RID/IMDG eller motsvarande reglering
- guld, silver eller annars värdefulla material eller värdefulla smycken och klockor- ädelmetaller, ädelstenar, industridiamanter
- värdeföremål eller ovärderliga föremål såsom t.ex. antikviteter, konst, samlarobjekt samt auktionsföremål- valutor, kontanta medel, mynt, sedlar, värdepapper eller motsvarande- pass, andra omsättningsbara dokument eller giltiga värdehandlingar- kredit- eller bankkort- ömtåligt eller temperatur känsligt gods eller färskvaror- obeledsagat bagage- vapen, vapen delar och ammunition- alkoholhaltiga vätskor och tobak- narkotika, droger, eller mediciner - pornografiskt material- piratkopior och förfalskningar- illegala varor såsom elfenben, päls och utrotningshotade djurprodukter
- gods för vilket lagliga restriktioner gäller för införsel eller utförsel från Sverige eller inrikes
- sändningar mot efterkrav.


6. Beställning och bokning m.m.


Avtal avseende Transporttjänst ingås då Vi godkänt beställningen och bekräftat densamma samt fraktdokument har levererats till Användaren. När bokningen är genomförd meddelas vilken transportör/Speditör som anlitats för utförande avTransporttjänsten samt delges Användaren information om sändningsnummer ellerannan handling för spårning av bokad frakt. Användaren har inte rätt att ångra köpet efter fullföljd bokning.

Användaren kan avboka beställd Transporttjänst. Vid avbokning som görs tidigare än 24 timmar från beräknad önskad dag för upphämtning tillkommer en administrativ avgift enligt gällande prislista. För avbokning som görs mindre än 24 timmar från beräknad önskad dag för upphämtning har vi rätt att debitera enligt gällande prislista för sändningen dock max priset för Sändningen eller i förekommande fall sådan högre kostnad som detta medför för oss genomkrav från Speditör eller dylikt.
Användaren har i vissa fall möjlighet att ändra överenskommet upphämtningsdatum, varvid en extra avgift enligt gällande prislista för sändningen debiteras, eller i förekommande fall sådan högre kostnad som detta medför oss.


7. Användarens allmänna skyldigheter


Allmänt om skyldigheter enligt Gällande Regelverk
Användaren ansvarar gentemot Oss för att denne och annan som medverkar för Användarens räkning (t.ex. Avsändaren och Mottagaren) uppfyller sina skyldigheter enligt Gällande Regelverk. Bestämmelserna i denna punkt 7 är inte avsedda att begränsa vad som ankommer på nämnda aktörer i enlighet med Gällande Regelverk eller enligt NSAB.

7.2 Transportdokumenten och övriga handlingar samt uppgifter om godsm m
Användaren ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas i formuläret i samband med bokning av Transporttjänst. Skulle dessa uppgifter behöva kompletteras eller korrigeras i efterhand sker automatiskt en extra debitering enligt gällande prislista per Sändning samt mellanskillnad mot eventuellt felaktig debitering.

Frakter beräknas utifrån vikt, volym och adressuppgifter samt antal. Dessa uppgifter ska vara korrekt angivna vid bokningstillfället. Förekommer felaktigheter äger Vi rätten till att efterdebitera mellanskillnaden mellan betalat pris och pris utifrån de korrekta godsuppgifterna samt debitera en administrativ avgift enligt gällande prislista.


Användaren ansvarar för att det för varje Sändning finns en korrekt och fullständigt ifylld fraktsedel/transportinstruktion enligt Gällande Regelverk, på av Oss eller Speditören anvisat eller godkänt transportdokument samt adressetikett med leveransadress enligt nationell standard för transportetikett. Användaren ska noggrant granska från Oss erhållet transportdokument, vilken erhålls i samband med bokningsbekräftelse alternativt i integrationen för automatisering, för att säkerställa att det uppfyller krav enligt föregående mening.

Vid import/export ansvarar Användaren även för korrekta och fullständiga exportör- och importördeklaration, certifikat, handelsfaktura, export- och importklarering, enhetsdokument samt de ytterligare licenser, intyg och övriga handlingar som kan krävas i det enskilda fallet, i enlighet med Gällande Regelverk.
Användaren ansvarar för eventuella tillkommande kostnader till följd av att felaktiga eller bristfälliga uppgifter har angivits avseende det gods som ska skickas. Vi fakturerar i efterhand eventuella extraavgifter. Med faktureringen bifogas om möjligt underlag ifrån Transportör/Speditören som utfört Transporttjänst. Då detta sker debiterar Vi en faktureringsavgift enligt gällande prislista.
Användaren ansvarar för korrekt och fullständig kollimärkning av gods. Korrekt kollimärkning innebär att EDI ( frakthandlingen som fästs på kollit) är placerat och applicerat på ett sådant sätt att streckkoden kan läsas av med sträckkodsläsare. Om detta ej är uppfyllt har Vi rätt att efterdebitera en extra avgift enligt gällande prislista.

Användaren ansvarar för att Avsändaren, vid upphämtning, förses med för transporten relevanta fraktdokument, samt att Avsändaren erhåller signatur från Speditören på transportdokumentet vid upphämtningen. Användaren svarar vidareför att Mottagaren, vid leverans, signerar för mottagandet på transportdokumentet samt på detsamma noterar eventuell skada/minskning elle rannan anmärkning, vilken notering även ska bestyrkas av Speditörens representant.

Såväl Avsändaren som Mottagaren är skyldiga att spara transportdokument för att styrka upphämtning respektive avlämnande av godset.

7.3 Reklamation
Användaren ansvarar för att skada, minskning eller förlust som är synlig ska anmälas genast vid godsets mottagande genom anteckning i transportdokument samt att kundtjänst hos Oss underrättas omgående efter detta, på det sätt som Vi anvisar. Anteckning i transportdokument ska bestyrkas av Speditörens representant.

Användaren ansvarar vidare för att gods kontrolleras för dold skada, minskning eller förlust. Sådan skada, minskning eller förlust ska anmälas snarast efter upptäckande, eller i varje fall senast: 3 dagar efter mottagande av sjötransporterat gods; 7 dagar efter mottagande av biltransporterat eller – iförekommande fall – lagrat gods; och 14 dagar efter mottagande av flygtransporterat gods.

Dröjsmål ska anmälas till Oss snarast och i enlighet med respektive Gällande Regelverk för respektive transportslag.

Vid reklamation ska skadat gods och emballage sparas och fotograferas och på anmodan uppvisas eller översändas av Användaren, enligt med Våra instruktioner. Vidare ska Användaren vid reklamation kunna styrka godsets värde samt uppvisa relevanta transportdokument.

7.4 Gods och emballage
Användaren ansvarar för att gods är förpackat och emballerat på ett ändamålsenligt sätt, att gods och dess emballage och förpackning tål maskinell sortering, normal transport hantering och lastsäkring för relevant transportslag samt för att gods eller emballage inte skadar annat gods. Kärl innehållande vätskor ska t.ex. förpackas med tillräcklig mängd absorberande material samt vara väl förpackade i emballage. Godset ska vara fysiskt sammanhållet och fysiskt hanterbart i ett stycke oavsett Transporttjänst.
Vi ansvarar inte för skada på grund av frånvaro av eller bristfällighet i emballage eller annan förpackning. Vi och Speditören förbehåller Oss rätten avvisa gods om emballage eller gods bedöms som bristfälligt eller felaktigt.

7.5 Lastsäkring av gods
Om inte Vi eller Speditör har åtagit sig att ombesörja lastning av gods, ansvarar Användaren för lastsäkring av gods i enlighet med Gällande Regelverk samt för att – när så krävs – utfärda lastsäkringsintyg i enlighet med respektive transportslags Gällande Regelverk.

7.6 Ersättningsskyldighet
I tillägg till eventuella tillkommande avgifter som debiteras Användaren enligt dessa Villkor, ska Användare hålla Oss skadeslösa för all förlust, skada och kostnad som Vi orsakas eller utsätts för (inklusive anspråk från myndighet, Speditör eller tredje man) genom: (i) skyldighet att avseende Användarens gods betala bidrag i gemensamt haveri vid sjötransport eller (ii) att Användaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter (inklusive sådant som ankommer på Avsändare eller Mottagare, men som Användaren svarar för enligt Villkoren) enligt Villkoren, Speditörens Gällande Villkor, NSAB eller Gällande Regelverk inklusive men inte begränsat till:
- Brister i godsets märkning, förpackning, lastning, stuvning eller deklarering.
- Ogiltigt gods, eller oriktiga, otydliga eller ofullständiga uppgifter rörande gods.
- Användaren eller annan som denne svarar för annars genom fel eller försummelse har orsakat Oss skada.


8. Transporttjänsternas utförande


8.1 Transporttider m.m.
Leveranstider varierar och beror på av Användaren vald tjänst. Vissa destinationer och orter trafikeras inte varje dag. Angiven leveranstid exkluderar tid för att invänta dagar då orten trafikeras. Vid hemleverans eller leverans till privatperson exkluderas tid för att invänta överenskommen dag för utkörning.

Angiven transport-, upphämtnings-, eller leveranstid är preliminära och uppskattade samt är inte att betrakta som tidslöfte enligt NSAB. Användarens önskemål om önskad upphämtningstid är således inte bindande för Oss. Transport med tidslöfte gäller endast efter särskild överenskommelse därom, vid val av bud som Transporttjänst.
Vi förbehåller Oss rätten att ändra tidpunkt för leverans efter genomförd betalning då den tidpunkt som framgår av bokningsuppgifterna endast är preliminär. Användaren kommer att meddelas eventuella ändringar av den preliminära tidpunkten.

Fel eller brister i transportdokument eller motsvarade handling eller felaktig adressetikett eller otillräcklig adressuppgift för leverans (t ex boxadress)kan innebära att avsteg behöver göras från transporttidplan. Avvikelser i transporttidplan kan även behöva göras i samband med helger och semestertider samt om gods har bristfälligt eller skadat emballage.

8.2 Utförande av Transporttjänst samt tillkommande kostnader
Upphämtning och leverans av gods sker mellan kl. 8-17, om inte särskilda begränsningar följer av Speditörens Gällande Villkor. Anlitad Speditör har rätt att välja transportmedel, fordonstyp samt besluta om godset ska sändas i direkttrafik eller med omlastning. Lastning och lossning sker från/till lastkaj eller markplan vid fordonets sida.

Utförande av Transporttjänst förutsätter fri och obehindrad trafik samt att hela transportsträckan (inklusive plats för lastning och lossning) utgörs av farbar väg/vattenväg/flygrutt enligt respektive lands lagar och föreskrifter, med minsta fri höjd på 4,5 meter. Om godset inte kan avlämnas till Mottagaren, eller dröjsmål uppstår som en följd av brister i sådana förutsättningar, har Vi rätt att efterdebitera en extra avgift enligt debitering från Speditör.
Om lokala föreskrifter på upphämtnings- eller leveransort/adress inte medger trafik med transportfordon på tillräckligt framkomliga vägar, eller om hämtning eller utkörning inte kan ske utan extra åtgärder eller kostnader, har Vi rätt att debitera Användaren för eventuella kostnader som debiteras av Speditör med anledning av detta.


9. Ansvarsbegränsning och ersättningsnivåer


Vårt ansvar för Transporttjänsterna är begränsat till vad som anges i Villkoren hos vald transportör/speditör. Utöver vad som anges nedan i denna punkt 9 ansvarar Vi således inte för eventuell förlust, minskning av eller skada på det transporterade godset eller andra skador som kan uppkomma till följd av Användarens utnyttjande av Webbtjänsten eller annars med anledning av Transporttjänsterna.

Användaren har, med undantag för vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor och enligt tvingande Gällande Regelverk, inte rätt att begära ersättning för ekonomisk eller annan skada som uppkommit i samband med utförd Transporttjänst.

I fall där tvingande Gällande Regelverk är tillämpligt, regleras och begränsas Vårt ansvar i enlighet med sådant Gällande Regelverk. I övriga fall begränsas Vårt totala ansvar för handling eller underlåtenhet vid eller i samband med Transporttjänsternas utförande (inklusive men inte begränsat till för förlust, minskning eller skada av gods) till påvisade skador som inte överstiger det lägre av det belopp som följer av ansvarsbegränsningar enligt NSAB eller följande belopp:

(i) Vid följande inrikes Transporttjänster, till maximalt 150 kr per kg förlorat eller felande gods (verklig vikt) eller varans värde om detta är lägre:
Paket till företag
Styckegods till företag
Partigods till företag
Helpall till företag
Halvpall till företag
Paket till utlämningsställe
Paket med hemleverans
Stycke med hemleverans
Parti med hemleverans
Helpall med hemleverans
Halvpall med hemleverans
Bud

Post paket till företag

Post paket till privatperson

(ii) Vid följande utrikes Transporttjänster, d.v.s. försändelser till eller från Sverige, till maximalt 785 kr per Sändning eller varans värde, om detta är lägre: Flygtransport import/export, Ekonomi import/export

(iii) Vid följande utrikes Transporttjänster, d.v.s. försändelser till eller från Sverige, till maximalt 8,33 SDR per kg (verklig vikt) eller varans värde, om detta är lägre: Vägtransport export ,Vägtransport import ,Vägtransport export Europa

Vid beräkning av varans värde enligt denna punkt 9 utgås från godsets senaste bokförda värde, exklusive skatt, avgifter, tull och liknande. Varans värde ska kunna styrkas med handelsfaktura och även kravet i övrigt ska kunna styrkas (t.ex. genom dokumentation avseende godsets verkliga vikt etc.).


10. Försäkring


Vårt ansvar är begränsat enligt punkt 9 ovan. När användaren ”Bokar transport" fås möjlighet att teckna en försäkring av vald speditör med försäkringsvillkor som hittas på vald speditörs hemsida. Användaren ansvarar själv för att försäkringen är giltig och syns på dem utskrivna fraktdokumenten. Om ogiltigt gods eller för högt försäkringsvärde ombeds Användaren kontakta Oss för hjälp med tecknande av sådan försäkring.


11. Lagring i anslutning till transport


Om inte annat framgår av Speditörens Gällande Villkor utförs inte lagringsuppdrag, utan endast i tillämpliga fall lagring i anslutning tilltransport. Vid lagring gäller Speditörens Gällande Villkor. Vi undantar dock uttryckligen försäkringsplikten i 25 § 2st NSAB.


12. Immateriella rättigheter m.m.


Alla immateriella rättigheter till Webbtjänsten och det material ( inklusive texter och bilder) som förekommer i Webbtjänsten innehas av Oss. Materialet får inte kopieras, distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten, exempelvis en annan webbplats, utan Vårt skriftliga medgivande.


13. Force majeure


Vi och Speditör ska vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse om och i den utsträckning Vår eller Speditörs fullgörelse av någon förpliktelse enligt dessa Villkor eller annars i samband med utförande av Transporttjänsterna förhindras, försenas eller omöjliggörs till följd av en händelse som ligger utanför dennes rimliga kontroll, t.ex. krigshandling, uppror, revolution, terrorism, eldsvåda, översvämning, jordbävning, naturkatastrof, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i energiförsörjningen, strejk-eller lockout (oavsett om Vi eller Speditör skulle vara part till sådan strejk eller lockout), eller därmed liknande omständighet.
Har händelse som angetts i stycket ovan inträffat och varat i minst trettio(30) dagar har såväl Vi som Användaren rätt att bringa Transporttjänsten att upphöra, efter en tid lika med uppsägningstiden om bestämd uppsägningstid gäller för uppdraget, eller, i annat fall, med omedelbar verkan.

 

14. Betalning m.m.


Betalning kan ske på sätt som anges i Webbtjänsten, vanligtvis faktura.
Vi förbehåller oss rätten till att genomföra sedvanlig kreditkontroll av Användaren. Att bokning genomförs betyder inte att kreditkontrollen är godkänd.

Vi förbehåller Oss rätten att inte erbjuda alla betalsätt enligt ovan samt att ändra betalsätt oavsett anledning, t.ex. om valt betalsätt inte är tillgängligt vid tillfället eller om Användaren inte godkänns för valt betalsätt.


15. Övrigt


Vi eftersträvar att utföra Våra tjänster med utvecklande teknik och med noggrannhet. Vi strävar alltid efter att uppdatera all information så som allmänna villkor, priser eller annan information. Dock kan Vi inte garantera att information som anges på Webbsidan är exakt, fullständig eller korrekt. Vi kan heller inte hållas ansvariga för eventuella fel (inklusive uppenbara och typografiska fel), avbrott (oavsett om det är på grund av tillfälliga och/eller partiella stopp, reparationer, uppgraderingar eller underhåll av webbplatsen, eller annat), inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven information.


16. Cookies


För att kunna tillhandahålla Webbtjänsten använder Vi Oss av s.k. cookies. En cookie är en kort informationsfil som placeras i Användarens dator via webbläsaren. Vi använder oss av cookies för att underlätta Webbtjänstens funktionalitet för Användaren genom att hålla reda på Användarens inloggning och sparade inställningar. En cookie kan inte identifiera Användare personligen, utan endast den webbläsare som finns installerad på datorn som Användare använder vid utnyttjande av Webbtjänsten. Om Användare inte accepterar användning av cookies kan denne konfigurera sin webbläsare så att den inte accepterar cookies.


17. Överlåtelse


Användaren har inte rätt att utan Vårt skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren eller annars avseende Transporttjänsten. Vi har rätt att, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren och/eller Transporttjänsten.


18. Rubriker samt ändringar och tillägg


Rubrikerna i Villkoren är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte ligga till grund för tolkning av Villkorens materiella bestämmelser.

Ändringar av och tillägg till Villkoren är bindande för Oss endast om de är skriftligen godkända av behöriga firmatecknare.


19. Bestämmelses ogiltighet


Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller tillämpningen därav vara ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. Istället ska Villkoren eller bestämmelsen justeras, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Villkorens andemening. Om parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Villkoren fortsätta gälla.


20. Förhållande till tvingande lag m.m.


I den mån någon bestämmelse som ingår i eller hänvisas till i Villkoren strider mot tvingande Gällande Regelverk ska sådan bestämmelse begränsas till dess maximala tillåtna omfattning. Sådan modifierad bestämmelse fortsätter gälla mellan Oss och Användaren. Om en bestämmelse är ogiltig påverkar inte detta någon annan del av Villkoren.


21. Tillämplig lag och jurisdiktion


Dessa Villkor jämte alla krav, tvister eller förfaranden av vilket slag det vara må vilka uppstår ur eller i samband med dem ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av dessa Villkor eller Transporttjänst ska avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.